Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sminkkellék Kft. 7621 Pécs, Király u. 18. (továbbiakban: szolgáltató) és a szolgáltató által üzemeltetett sminkkellek.hu webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Felek közötti szerződés létrejötte:

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely jelen szerződésben meghatározott szolgáltató és vásárló, mint felek között jön létre. Az elektronikus vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

A weboldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges.

A weboldalon nyújtott értékesítési szolgáltatások jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre jelen ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, ennek elektronikus és papír alapú bizonyítékait a szolgáltató annak létrejöttét követő 6 évig őrzi. A szerződés nyelve magyar.

2. Regisztráció

A regisztrációra a "Saját fiók" menüpontból elérhető "Személyes adataim" oldalon található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A vásárló a regisztrációjakor kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és a weboldalakon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztrációról a www.sminkkellek.hu oldalon található "A webáruház használata" menüpontban is olvashat.

3. Megrendelés

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk oldaláról, valamint egyes áruk esetében a csomagolásáról lehet megismerni. A szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban vásárlónak kérdése merül fel, úgy arra telefonon vagy e-mail útján tudunk választ adni. Az általunk forgalmazott termékek - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze társaságunknál és azt pótoljuk. Amennyiben a weboldalakon található bármely áru és/vagy szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalakon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk a weboldalon megadott elérhetőségeken.

A feltüntetett vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldalakon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az vásárló elállhat vásárlási szándékától. A weboldalakon megjelentetett termékképek elsődlegesen illusztrációk, azok a valóságostól eltérhetnek.

A megrendelést a szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelés menetéről a www.sminkkellek.hu oldalon található "A webáruház használata" menüpontban is olvashat.

4. Adatbeviteli hibák javítása:

A vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás:

A vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján, legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja a vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a vásárlót arról, hogy a megrendelése a szolgáltatóhoz megérkezett.

Ha a vásárló rendelését már elküldte a szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a szolgáltató felé.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

6. Panaszkezelés

Vásárló a szolgáltatónak a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Cím: Sminkkellék Kft. 7621 Pécs, Király utca 18.
Honlap: http://sminkkellek.hu/
E-mail: info@sminkudvar.hu
Telefon: +36-20-337-7222 [Hétfő-Péntek 9:00-17:00]

A vásárló szóbeli panaszát a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a vásárlónak.

7. Békéltető testület

A vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a vásárló a vitás ügy rendezését a szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje. A szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Baranya Megyei Békéltető Testület (székhelye/postacíme: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. telefonszáma: +36/72-507-154)

8. Fogyasztóvédelmi hatóság

Amennyiben a vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

9. Online vitarendezés

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot.

A vásárló az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését. Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el. Az online vitarendezési platform részére a Szolgáltató az info@sminkudvar.hu e-mail címét adja meg.

Az online vitarendezési platform célja, hogy elősegítse az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését.

10. Bírósági eljárás kezdeményezése

A vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.