A Sminkkellék Kft. szolgáltató/adatkezelő, mint a sminkkellek.hu webáruház üzemeltetője az oldalon regisztráló és/vagy vásárló személyek - általuk megadott - adatait kezeli szolgáltatás nyújtása céljából.

A Sminkkellék Kft. működése során teljes körűen eleget kíván tenni a személyes adatok kezelésére vonatkozó hazai jogszabályi követelményeknek, valamint az Európai Parlament és a Tanácsnak „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” szóló 2016/679 rendelet előírásainak.

A fentiek érdekében a Sminkkellék webáruház Bt. az alábbi

Adatkezelési tájékoztatót

hozza létre:

1./ Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: Sminkkellék Kft.

Székhely, levelezési cím: 7621 Pécs, Király u. 18.

Adószám: 25769944-1-02

Webáruház elérhetősége: https://sminkkellek.hu

E-mail elérhetőség: info@sminkudvar.hu

Telefon: +36203377222

2./ Az Európai Parlament és a Tanácsnak „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” szóló 2016/679 rendelet főbb fogalom meghatározásai:

- „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

- „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

- „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

- „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

- „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

- „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

- „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

- „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

- „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

- „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

Az Európai Parlament és a Tanácsnak „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” szóló 2016/679 rendelet alapján az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

- „tájékoztatás kéréshez való jog”: A személyes adat érintettje kapcsolattartási e-mail címre küldött elektronikus levélben, telefonon vagy postai levélben tájékoztatást kérhet, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli szolgáltató/adatkezelő. Szolgáltató/adatkezelő a választ haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, megadja az érintett részére.

- „helyesbítéshez való jog”: A személyes adat érintettje kapcsolattartási e-mail címre küldött elektronikus levélben, telefonon vagy postai levélben kérheti, hogy valamely tárolt adata módosításra kerüljön. Szolgáltató/adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik az adat helyesbítéséről, melynek megtörténtéről a személyes adat érintettjét e-mailben értesíti.

- „törléshez való jog”: A személyes adat érintettje kapcsolattartási e-mail címre küldött elektronikus levélben, telefonon vagy postai levélben kérheti bármely személyes adatának törlését. Szolgáltató/adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül a törlést elvégzi, melynek megtörténtéről a személyes adat érintettjét e-mailben értesíti. Jogszabályi előírás a törléshez való jogot korlátozhatja.

- „adatkezelés korlátozásához való jog”:A személyes adat érintettje kapcsolattartási e-mail címre küldött elektronikus levélben, telefonon vagy postai levélben kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatai adatkezelését. Szolgáltató/adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

– „tiltakozáshoz való jog”: A személyes adat érintettje kapcsolattartási e-mail címre küldött elektronikus levélben, telefonon vagy postai levélben tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3./ Az adatkezelés általános alapelvei:

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Az adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

4./ Adatkezelésünkkel kapcsolatos általános információk:

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató/adatkezelő a webáruház működtetése során a regisztrált és/vagy vásárló személyek részére megfelelő szolgáltatást és/vagy tájékoztatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása. A magánszemély vásárló nevének és címének, a céges vásárló cégnevének és székhelyének rögzítése a számlázáshoz szükséges, jogszabályi kötelezettség.

Az adatkezelésben érintettek köre a webáruházban regisztrált és/vagy vásárló személyek.

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírások. Az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult és ezzel ellentétes jogszabályi előírás nincs.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött elektronikus levélben, telefonon vagy postai levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő, az adatkezelő tulajdonosai és alkalmazottai.

Szolgáltató/adatkezelőnek nem áll módjában a vásárló/regisztráló által megadott személyes adatok valódiságának ellenőrzése. A személyes adatok hibás, helytelen, pontatlan stb. megadásával kapcsolatos veszélyt az adatok megadója köteles viselni.

Az érintett személy elektronikus levélben, telefonon vagy postai levélben bármikor kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok megismerését, az azokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Az érintett személy megilleti annak joga, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül pontosítsa, módosítsa, kiegészítse vagy törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a webáruház szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. A webáruház szolgáltatásainak igénybevétele a kért adatok megadása nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy nem köteles a webáruházban kért személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.

Az érintett személy bármikor élhet az adatainak kezelése kapcsán a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

5./ A webáruházban történő regisztráció/vásárlás kapcsán történő adatkezelés:

A személyes adatok elektronikusan kerülnek tárolásra.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név/Cégnév:

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás, csomagküldés.

Cím/Székhely:

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás, csomagküldés.

E-mail cím:

Azonosítás, rendelés visszaigazolás, kapcsolattartás.

Telefonszám:

Azonosítás, kapcsolattartás, csomagküldés.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

Az érintett személy adatkezelési hozzájárulását a webáruházban az erre szolgáló üres checkbox (jelölő négyzet) szándékos kipipálásával teheti meg.

A webáruházban vásárolni és a vásárlást teljesíteni csak akkor lehet, ha az érintett személy megadja a fent írt azonosítási és kapcsolattartási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartáshoz, a csomag küldéshez és a számlázáshoz.

Az érintett személy a fent írt azonosítási és kapcsolattartási adatain kívül jogosult egyéb személyes adatokat is megadni szolgáltató/adatkezelő részére (pl. adószám, kért kiszállítási, nyitvatartási időpont, cím/székhelytől eltérő szállítási cím stb.). Szolgáltató/adatkezelő ezen személyes adatokat is a vonatkozó előírások szerint kezeli és őrzi meg.

6./ Hírlevél küldés

Az érintett személy elektronikus hírlevél küldéshez való hozzájárulását a webáruházban az erre szolgáló üres checkbox (jelölő négyzet) szándékos kipipálásával teheti meg.

A hírlevélre történő feliratkozáskor a szolgáltató/adatkezelőnek nem áll módjában a feliratkozó által megadott személyes adatok valódiságának ellenőrzése. A személyes adatok hibás, helytelen, pontatlan stb. megadásával kapcsolatos veszélyt az adatok megadója köteles viselni.

Hírlevélként alkalomszerűen szakmai- és termékismertető, valamint reklámot tartalmazó üzenet kerül kiküldésre elektronikusan.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. A feliratkozó a hírlevelek küldésének megszüntetését bármikor, következmények nélkül kérheti a kapcsolattartási e-mail címre küldött elektronikus levélben, telefonon vagy postai levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő, az adatkezelő tulajdonosai és alkalmazottai.

A személyes adatok elektronikusan kerülnek tárolásra.

7./ Sütik (cookie-k) alkalmazása:

A sütiket a meglátogatott weboldal helyezi el a számítógépen és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A sütik tehát a weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A sütik segítségével a weboldal „emlékezik” a webhely beállításaira és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A webáruház látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt, sütit küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a webáruház látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja

többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőjéből.

Az adatok elektronikusan kerülnek tárolásra. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

8./ Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre a közösségi oldalon regisztrált valamennyi felhasználó.

A közösségi oldalon folytatott adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlési határideje, az adatok megismerésére jogosultak köre és az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az adott közösségi oldalhoz tartalmazó „Adatkezelési tájékoztatóban” meghatározottak szerint.

A személyes adatok elektronikusan kerülnek tárolásra.

A közösségi oldalak esetében, amikor az érintett személy feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.

9./ Google Analytics

Webáruházunk Google Analytics-et alkalmaz.

A Google Analytics sütik (cookie-k) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weboldal felhasználóinak szokásairól.

További szolgáltatásként a weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készít az üzemeltető részére.

Az adatok gyűjtését, tárolását, feldolgozását stb. a Google az „Adatkezelési tájékoztatójában” meghatározottak szerint végzi.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. A letiltó bővítmény a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu webhelyen érhető el.

A Google adatvédelmi irányelvei https://policies.google.com/privacy?hl=hu weboldalon érhetőek el.

10./ Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:

Tárhely.eu Kft.

Székhely:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Telefon:

+3617892789

E-mail:

support@tarhely.eu

A webáruház elektronikus adatait a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. A tárolt adatokhoz az adatkezelő, az adatkezelő tulajdonosai és alkalmazottai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: szervereken történő tárhelyszolgáltatás. Az adatkezelés célja a webáruház működésének biztosítása. A kezelt adatok az érintett által megadott személyes adatok és a webáruház adatai.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a webáruház működésének végéig, illetve az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. A személyes adat kapcsán érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

11. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - a jogszabályban előírt esetek kivételével - tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

12./ Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

A személyes adat érintettje jogellenes adatkezelés esetén haladéktalanul értesítse szolgáltató/adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

Amennyiben személyes adat érintettje szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre vagy a szolgáltató/adatkezelő eljárása számára nem megfelelő, úgy erről értesítse a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).